dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP

Doktor habilitowany nauk prawnych

Profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego, Cywilnego i Gospodarki Cyfrowej

Zainteresowania naukowe:  prawo gospodarcze publiczne, prawo administracyjne, prawo informacyjne w tym ochrona danych osobowych i innych tajemnic prawnie chronionych, prawo własności intelektualnej, prawo mediów oraz prawo gospodarki cyfrowej/nowych technologii

Zajęcia: prawo gospodarcze publiczne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo administracyjne, prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, prawo mediów

Przykłady publikacji z ostatnich lat

• Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji, Wyd. Zakamycze, Kraków 2000, 257 ss.
• Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją ( współautor W.Świerczyńska-Głownia), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 128 ss.
• Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, 320 ss.
• Cloud computing – globalny technologiczny paradygmat – zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności, Kraków 2013, 282 ss.
• Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (współautor A.Piskorz-Ryń, M.Sakowska-Baryła, J.Frankiewicz-Wyporska), Wyd. Presscom, Wrocław 2017, 527 ss.
• Prawne aspekty norm technicznych. Normalizacja jako wsparcie legislacji administracyjnej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, 300 ss.
• Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz (współautor M.Górski, A.Nerka, M.Sakowska-Baryła, K.Wygoda, M.de Bazelaire de Rupierre). Wyd. CH Beck, Warszawa 2018, 652 ss
• Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Komentarz (współautor A.Piskorz-Ryń, M.Sakowska-Baryła, J. Wyporska-Frankiewicz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2022, 624 ss
Współautorstwo słownika:
• Słownik terminów medialnych pod red. naukową W.Pisarka, Wyd. Universitas, Kraków 2006, 250 ss.
Współautorstwo Wielkiej Encyklopedii Prawa:
Tom XXII - Prawo Informatyczne, pod red. naukową G.Szpor, L.Grochowski (red.WEP: B.Hołyst, R.Hausner), Wyd. Fundacja Ubi socitas, ibi ius, Warszawa 2021, 510 ss
Wzory umów z komentarzem:
• Wzory umów w prawie komputerowym (współautor M.Skruch, P.Szewczyk), cz.I. , Wyd. Zakamycze, Kraków 2000, 121 ss.; cz.II. Wyd. Zakamycze, Kraków 2001, 104 ss.; Wyd II. zmienione i uzupełnione, Wyd. Zakamycze, Kraków 2002, 504 ss

• Otwieranie danych i jego wpływ na rozwój dziennikarstwa danych, Rocznik Historii Prasy Polskiej nr 4/2020, s.93-109
• Autorskoprawne konteksty ponownego wykorzystywania danych badawczych (w: ) M.Dumkiewicz, K.Kopaczyńska-Pieczniak, J.Szczotka (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie t.2, Wolters Kluwer 2020, s.553-575
• Autorskoprawne konteksty sztucznej inteligencji (w: ) A.Gryszczyńska, G.Szpor,(red.) Internet. Cyberpandemia, CH Beck, 2021, s.448-459
• Artificial intelligence in the context of data governance, International Review of Law, Computers & Technology vol.35 (2021), DOI: 10.1080/13600869.2021.1950925 (współautor Agnieszka Piskorz-Ryń)
• Re-use of research data, Prawo i Więź (Law & Social Bonds) nr 2/2021 https://doi.org/10.36128/priw.vi36.292 (współautor Agnieszka Piskorz-Ryń), s.96-111
• Współdzielenie danych jako niezbędny warunek rozwoju sztucznej inteligencji i nowych technologii [w:] red. B. Fischer, A. Pązik i M. Świerczyński, Prawo Sztucznej Inteligencji i nowych technologii, Wolters Kluwer 2021, s.91-11
• Prawne aspekty ochrony informacji w gospodarce elektronicznej – wybrane zagadnienia dla dziennikarzy, Studia Medioznawcze nr 5/2003, s.40- 47.
• Elektroniczne instrumenty płatnicze. (w: ) B.Fischer,M.Skruch (red.)„Prawo komputerowe w praktyce. Aktualne informacje z zakresu prawnych aspektów informatyki, telekomunikacji i multimediów” ,Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 2003 s.25
• Ustawa o podpisie elektronicznym (w: ) B.Fischer,M.Skruch (red.)„Prawo komputerowe w praktyce. Aktualne informacje z zakresu prawnych aspektów informatyki, telekomunikacji i multimediów” ,Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 2003, s.18
• Certyfikaty (w: ) B.Fischer,M.Skruch (red.)„Prawo komputerowe w praktyce. Aktualne informacje z zakresu prawnych aspektów informatyki, telekomunikacji i multimediów” ,Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 2003, s.1-23
• Informacja Finansowa (w: ) B.Fischer,M.Skruch (red.)„Prawo komputerowe w praktyce. Aktualne informacje z zakresu prawnych aspektów informatyki, telekomunikacji i multimediów” ,Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 2003, s.1-23
• Administrator danych osobowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Uwagi de lege lata, Radca Prawny nr 5/2004, s.71-78.
• Prawo Kościołów i związków wyznaniowych do prezentowania swoich
przekonań w środkach masowego przekazu. Wolność myśli, sumienia i wyznania a
wolność słowa (w:) E.Kossewska, J.Adamowski (red.), Media wyznaniowe w Polsce 1989 - 2004, Warszawa 2004, Wyd. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, s.17-24.
• Nowe prawo telekomunikacyjne (w: ) B.Fischer,M.Skruch (red.)„Prawo komputerowe w praktyce. Aktualne informacje z zakresu prawnych aspektów informatyki, telekomunikacji i multimediów” ,Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 2004, s.72
• Ochrona patentowa produktów nanotechnologicznych, Przegląd Prawa Handlowego nr 6/2005, s.48-54.
• Creative Commons na tle przepisów o dozwolonym użytku programów komputerowych, Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2005, s.51-58.
• Tajemnica telekomunikacyjna w świetle dyrektyw UE i w prawie polskim, Europejski Przegląd Sądowy nr 11/2006, s.29-35.
• Projekt dyrektywy dotyczącej patentowania wynalazków realizowanych komputerowo w świetle wybranych regulacji międzynarodowych (w:) Międzynarodowa konferencja prawa autorskiego, Uniwersytet Jagielloński i TBSP, Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie?, Kraków 20 - 22 kwietnia 2005 roku, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s.73-87.
• Prawne ramy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (w: ) A.Hess (red.), Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s.71-108, (współautor D.Książek, M.Biliński). ( Książka powstała w ramach grantu UE) .
• Prawo i etyka mediów. Regulacje prawne ( w: ) A.Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa, Bielsko-Biała, 2007, 443-463
• Transfer danych osobowych do państw trzecich (wybrane zagadnienia), Państwo i Prawo nr 1/2007, s.100-112 (współautor D.Karwala).
• Zasady transferu danych osobowych z Polski na przestrzeni 10 lat obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych (w:) P. Fajgielski (red.), 10 lat ochrony danych osobowych w Polsce, Wyd. KUL, Lublin 2008, s.127-140.
• Skuteczność ochrony danych osobowych pracowników korporacji z uwzględnieniem ich pozyskania z monitoringu, (w:) G.Szpor (red.), Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, Wyd. Municypium, Warszawa 2009, s.167-176.
• Ochrona własności intelektualnej przy interaktywnym kształtowaniu treści we współczesnych mediach (w:) K.Wolny-Zmorzyński, W.Furman, B.Nierenberg, J.Marszałek-Kawa (red.), Prawo, etyka czy rynek, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s.58-68.
• Zasady ochrony ogólnie dostępnego dorobku naukowego w Internecie (w: ) K.Wolny-Zmorzyński, W.Furman (red.), Internetowe Gatunki Dziennikarskie, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s.195-200.
• Prawo użytkowników wyszukiwarek internetowych do poszanowania ich autonomii informacyjnej (w: ) G.Szpor (red.) Internet: Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, Wyd. CH Beck , Warszawa 2011, s.63-72
• Prawa autorskie a prawa osobiste do wizerunku zamieszczonego w internecie i wiarygodna informacja o naruszeniu tych praw (w: ) K.Wolny -Zmorzyński, W.Furman, J.Snopek, K.Groń (red.) Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie (seria Akademickie warsztaty dziennikarskie), Wyd. Poltex 2013, s.245-253
• Ochrona prywatności i wykorzystanie instrumentów samoregulacji w modelu cloud computing (w: ) G.Szpor (red.) Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach, CH Beck 2013, s.215 -231
• Wyspecjalizowany organ do spraw dostępu do informacji o charakterze publicznym w wybranych krajach UE (w: ) G.Sibiga (red.) Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, Wyd. CH Beck 2013, 149-239 (współautor Agnieszka Piskorz-Ryń)
• Podział odpowiedzialności za chmurowe przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem kształtowania regulacji umownych – wybrane zagadnienia, dodatek specjalny Monitor Prawniczy z 2014 , nr 9, s.12-20
• Prawo do prywatności i pewności prawa przy wykorzystaniu instrumentów samoregulacyjnych w związku z przetwarzaniem danych jednostki w systemach rozproszonych baz danych (w: ) I.Lipowicz, Władza-Obywatele-Informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej. CH Beck 2014, s.273-283
• Czy reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych pomoże w rozstrzyganiu kolizji tego prawa z prawem do informacji (w: ) M.Maciejewski, Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, Wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014, s.67-78
• Wiążące reguły i wzajemne uznawanie w nowelizacji OchrDanOsobU z 2015 r. oraz wspieranie efektywnego funkcjonowania tego instrumentu, dodatek specjalny Monitor Prawniczy z 2015, nr 6, s.42-48
• Status norm normalizacyjnych i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – zagadnienia wybrane, Kwartalnik Prawa Publicznego 4/2015, s.5-22
• Wolność wypowiedzi prasowej a prawo do bycia zapomnianym G.Szpor ( red. serii) Jawność i jej ograniczenia, J.Gołaczyński (red.) Tom VIII. Postepowania sądowe, Wyd. CH Beck 2015, s. 91-109
• Funkcja kontrolna prasy i jej wykonywanie poprzez dostęp do informacji publicznej (w: ) G.Szpor ( red. serii ) Jawność i jej ograniczenia, B.Szmulik (red.)Tom IX. Zadania i kompetencje. Wyd. CH Beck 2015, s. 346-359
• Normy techniczne i normalizacja warunkiem rozwoju „inteligentnych rozwiązań” w „inteligentnych miastach” (w: ) G.Szpor (red.) Internet rzeczy, Bezpieczeństwo w smart city, CH Beck 2015, s.273-284
• Rejestr dzienników i czasopism (w: ) A.Gryszczyńska (red.) Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, CH Beck 2016 s.351-367;
• Akty informacyjne administracji i ich identyfikacja przez środki masowego komunikowania. Kwartalnik Prawa Publicznego 1/2016, s. 29-40
• Prywatność informacyjna w usługach audiowizualnych z perspektywy nowych rozporządzeń unijnych (RODO i EPR), Zeszyty Prasoznawcze nr 1/2017, s.155-171
• Analysis of processing electronic communication data on the basis on consent in the light of Council’s e-privacy regulation proposal, Naukowy Przegląd Dziennikarski 4/2017 (współautor M.Mazewski)
• Charakterystyka praw osób, których dane dotyczą, na gruncie rodo (w:) B.Fischer (red.). M. Sakowska- Baryła (red.), Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo, Presscom 2017s.13-44 (współautor M.Sakowska-Baryła)
• Prawo do usunięcia danych (w: ) B.Fischer (red.) M. Sakowska- Baryła (red. ) Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo, Presscom 2017, s.201-224
• Projekt procedury w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do poprawy, Naukowy Przegląd Dziennikarski nr 2/2018 ( współautor A.Błaszczyńska), s.95-104
• Przetwarzanie danych osobowych w działalności prasowej (w:) G. Szpor (red.), K.Czaplicki (red.) Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data, CH Beck 2019, s.241-251


• Konferencja naukowa Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego „Elektroniczne środki przekazu wobec rozszerzenia Unii Europejskiej” (Warszawa 5-6 czerwca 2003roku), referat „Prawne aspekty informatyzacji a dostęp do informacji publicznej”;
• Konferencja naukowa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, ”Media krajów Grupy Wyszehradzkiej w nowej Europie” (Rzeszów 23 października 2003 roku), referat „E-government - dostęp do informacji publicznej oraz ustawa o informatyzacji”;
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych, Zakład Genologii Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjnych, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Komunikacji Społecznej, Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Studium Dziennikarstwa, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie „Reportaż a przemiany społeczne po 1989roku” (Rzeszów 18 października 2004 roku), referat „Gatunki dziennikarskie a dostęp do informacji i jego granice”;
• Międzynarodowa Konferencja, Instytut Studiów Strategicznych, Uniwersytet Jagielloński oraz Center for Strategic and International Studies „Etyka w biznesie” (Kraków 21 kwietnia 2006 r); Międzynarodowa Konferencja „Intellectual property strategies in bioscience” Uniwersytet Jagielloński, CITTRU ( Centrum Innowacji , Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu ) (Kraków 27 – 28 kwietnia 2006 r.);
• Międzynarodowa Konferencja The Law Firm Network, „Regional Cross Border Tax Meeting” ( Luxembourg 30 czerwca -2 lipca 2006), referat „Aspects on Privacy, Data Protection and Intellectual Property in Poland” ;
• Ogólnopolska konferencja naukowa, Zakład Genologii Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Edukacji Medialnej i Technologii Informacyjnych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 17-18 października 2006 r. w Rzeszowie "Media regionalne - sukcesy i porażki", referat „Prawne aspekty fotografii dziennikarskiej w prasie regionalnej i lokalnej”;
• Ogólnopolska Konferencja naukowa Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, „Internetowe Gatunki Dziennikarskie”, Kraków, 3-4 czerwca 2008 roku, referat „Prawne aspekty dziennikarstwa internetowego – aktualne problemy, nowe wyzwania”;
• Konferencja naukowa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Krakowa, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, „XX lat wolnych mediów w Polsce 1989-2009”, Kraków 26-27 maja 2009 roku, referat „Ustawowa ochrona informacji w dobie wolnych mediów”;
• II konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w Internecie”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Polski Instytut Demokracji Lokalnej, honorowy patronat Ministra Sprawiedliwości i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Warszawa 8 czerwca 2010 r.) referat „Prawo użytkowników wyszukiwarek internetowych do poszanowania ich autonomii informacyjnej"
• Konferencja Naukowa „Reforma Ochrony Prywatności”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Warszawa 15-16 grudnia 2010, referat „Odpowiedzialność za dane w projektach cloud computing”
• Międzynarodowa Konferencja Urzędu Patentowego RP i Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Krakowska, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Kraków 2-3 września 2010, Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Priorytety Ochrony Własności Intelektualnej, referat: „Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa intelektualnego w Internecie”.
• Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 21 marca 2011 r., Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym. Referat: „Transfer danych przez granicę w obrocie gospodarczym”
• III Ogólnopolska Naukowa Konferencja Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Bezpieczeństwo w Internecie, Warszawa 8-9 czerwca 2011, referat „Ochrona tożsamości i prywatności”
• Ogólnopolska Konferencja Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations, Kraków 18-19 października 2011, referat „Prawo do wizerunku osoby i miejsca?”
• Konferencja Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Komisji Europejskiej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Reforma regulacji ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Wstępna ocena jej zakresu i konsekwencji, Warszawa 7 marca 2012, referat „Nowe podejście do międzynarodowych transferów danych”
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uniwersytetu Warszawskiego, Prawo prasowe wobec wyzwań współczesności ( z cyklu Tożsamość nauk o mediach), Warszawa 20-21 czerwca 2014, referat „Cloud computing – zagrożenie czy szansa dla mediów?”
• Konferencja Projektu Systemowego, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Przetwarzanie informacji w sektorze publicznym z perspektywy beneficjentów 7 Osi Priorytetowej PO IG, Warszawa 5 czerwca 2012, referat „Cloud computing w administracji z uwzględnieniem założeń 7. Osi Priorytetowej PO IG”
• Konferencja Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w ramach Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 7 Oś Priorytetowa „e-Administracja a UE” , Warszawa 15 listopad 2012, referat „Zawieranie umów IT w ramach zamówień publicznych podstawowe postanowienia umów IT ze szczególnym uwzględnieniem umowy wdrożeniowej”.
• IV Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w Internecie, cloud computing – przetwarzanie w chmurze” Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne (Warszawa 28-29 maja 2012), referat „Cloud computing a legislacja”
• Konferencja Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Rzecznika Praw Obywatelskich „Prawo do informacji publicznej - efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju”, Warszawa 11 grudnia 2013, referat „Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jej konsekwencje dla prawa do informacji”
• Konferencja „Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych” w ramach projektu Badawczo – Rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „ Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, Kazimierz 20 października 2014, referat „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawierających dane osobowe”
• Konferencja „Jawność i jej ograniczenia w postępowaniu sądowym”, w ramach projektu Badawczo – Rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „ Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju (Wrocław 27 października 2014), referat „Jak pogodzić prawo do prywatności z wolnością słowa, a interes prywatny z interesem publicznym – rozważania na kanwie wyroku Costeja vs. Google Spain i „prawa do bycia zapomnianym”
• VII Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie: Internet Rzeczy. Bezpieczeństwo Smart City, organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne w ramach projektu Badawczo – Rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „ Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju (Warszawa 15 maja 2015), referat „Normy techniczne dla smart cities a normy prawne”
• Konferencja „Normalizacja a legislacja” administracyjna organizowana przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w ramach projektu Badawczo – Rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „ Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju., Warszawa 5 listopad 2015; referat „Normy techniczne, normy prawne, przepisy techniczne – wzajemne relacje z punktu widzenia prawa administracyjnego”
• Debata ekspercka w ramach obchodów 15- lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW „Postulaty zmian regulacji prawnej jawności i jej ograniczeń” Warszawa 5 listopada 2015r. projektu Badawczo – Rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „ Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju
• Konferencja "Jawność i interoperacyjność rejestrów publicznych a bezpieczeństwo państwa", w ramach projektu Badawczo – Rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „ Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, Ustroń 8 - 10 marca 2016 r; referat „Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa”,
• Sesja ekspercka „Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne”, w ramach projektu Badawczo – Rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „ Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, Warszawa 19 maja 2016 r; referat „Prawne zachęty do dobrych praktyk podmiotów gospodarczych dla poprawy ochrony tajemnic i zwiększenia cyberbezpieczeństwa -zastosowanie przez władze publiczne instrumentów soft law”
• Sesja ekspercka „Granice suwerenności w cyberprzestrzeni” organizowana przez
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Naukowym Centrum Prawno – Informatycznym, Warszawa 12 lipca 2016; referat „Granice suwerenności w cyberprzestrzeni a normalizacja – aspekty administracyjno-prawne”
• IX Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo informacji przestrzennej w Internecie organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Naukowym Centrum Prawno – Informatycznym oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Warszawa 19 Maja 2017, referat „Przestrzenne uwarunkowania granic między legislacją administracyjną a normalizacją”
• Konferencja naukowa „Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych” organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Ministerstwem Cyfryzacji i Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Kraków 28 czerwca 2017, referat „Prawo do usunięcia danych na podstawie RODO”.
• Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych 27-28 czerwca 2018 r., referat „Zakres obowiązków administracji publicznej w świetle RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych”
• Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Wiedza-komunikacja-działanie. 20 lat Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ”, referat „Transformacja prawa w normy pozaprawne w mediach” Kraków 25-26.10.2018,
• Sesja ekspercka „Definicje z zakresu informatyzacji w polskim porządku prawnym”, organizowaną przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne oraz Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 22 listopada 2018,
• Konferencja Dzień ochrony danych osobowych, organizowaną przez ABI-Expert z patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, referat: Cyberbezpieczeństwo a RODO, Warszawa 26 luty 2019
• Ogólnopolska Konferencja Ochrona danych medycznych w dobie nowych technologii zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, referat: Cyberbezpieczeństwo a rodo w sektorze medycznym, Kraków 16 kwietnia 2019 roku