dr Hanna Dębska

dr nauk prawnych, dr nauk socjologicznych
Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego

Jestem prawniczką i socjolożką. Doktorat z nauk prawnych pt. Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy symbolicznej obroniłam z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 2015 roku otrzymałam za niego Pierwszą Nagrodę w 50-tym Jubileuszowym Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie prawa.

W 2016 r. uzyskałam Stypendium Naukowe START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej, posiadających udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie badań, jak również stypendium Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, dzięki któremu studiowałam na Uniwersytecie Michigan, w USA.

W 2021 roku obroniłam rozprawę doktorską z nauk socjologicznych pt. Homo academicus iuridicus. Geneza i struktura akademickiego pola prawnego w warunkach półperyferyjnych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie naukowe zdobywałam w czasie staży naukowo-badawczych na zagranicznych uniwersytetach: w Niemczech na Uniwersytecie w Poczdamie (2017, 2019) i Bonn (2018, 2019), w Szwecji na Uniwersytecie w Uppsali (2018), w USA na Uniwersytecie Michigan (2016) i Brown (2019) i we Francji w École des hautes études en sciences sociales i Strasburgu (2021, 2022). W 2021 roku byłam wykładowczynią Summer School Sociology of Elites: Case Studies and Methods, zaś w 2022 Summer School of Geometric Data Analysis: Statistical Foundations and Practical Applications, University of Warsaw. Wygłosiłam kilkanaście wykładów gościnnych w kraju i za granicą.

W latach 2018-2022 kierowałam powołanym przy IPE UP, zespołem badawczym: Trybunał Konstytucyjny – badania z zakresu socjologii prawa.

We wrześniu 2022 roku mój projekt badawczy pt. Pole prawne w Polsce - struktura rynku usług prawniczych a świat akademicki, otrzymał finansowanie w projekcie Narodowego Centrum Nauki w konkursie Miniatura 6. Projekt będę realizować w l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay w roku akademickim 2022/23.

W  semestrze zimowym 2022/23 przebywam na urlopie naukowym.

 

Moje zainteresowania naukowe obejmują: socjologię prawa, socjologię Pierre’a Bourdieu, konstytucjonalizm, socjologię wiedzy, socjologię płci, geometryczne metody analizy danych.

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Hanna-Debska
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=3PCV0wYAAAAJ&hl=pl


• 2022, 7.07-5.09 – pobyt badawczo-naukowy, École des hautes études en sciences sociale, Paryż, Francja (finansowany z projektu NAWA, UW).
• 2022, 13.04-8.05 - pobyt badawczo-naukowy, University of Oslo, Norwegii (finansowany z projektu NAWA, UW).
• 2021, 29.11-22.12 – pobyt badawczo-naukowy, University of Strasbourg, Francja (finansowany z projektu NAWA, UW).
• 2021, 13.08-26.09 – pobyt badawczo-naukowy, École des hautes études en sciences sociale, Paryż, Francja (finansowany z projektu NAWA, UW).
• 2019, 8.08-06.09 – pobyt badawczo-naukowy, Brown University, Providence, USA (finansowany z ZIP UW).
• 2019, 8.02-02.03 – pobyt badawczo-naukowy, Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie, Bonn Univeristy, Niemcy.
• 2018, 24.10-11.11– pobyt badawczo-naukowy, École des hautes études en sciences sociale, Paryż, Francja.
Staż krajowy:
2019, 1.04-15.06 – Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta B. Zajonca, Warsaw.

2022-2023 – kierownik grantu NCN (Narodowe Centrum Nauki) pt. Pole prawne w Polsce - struktura rynku usług prawniczych a świat akademicki, konkurs Miniatura 6 (2022/06/X/HS5/00524)
2019-2022 – grant NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), projekt pt. Przestrzeń społeczna, pole i relacyjność w badaniach społecznych – współczesnych i historycznych (nr PPI/APM/2019/1/0001), Uniwersytet Warszawski; członek Rady Naukowej Projektu i wykonawca.
2016-2019 – grant NCN, pt. „Ku socjologicznej teorii znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy”, Instytut Studiów Społecznych UW, kierownik: dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW; główny wykonawca.
2013-2015 – grant NPRH, pt. „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, kierownik: prof. dr hab. M. Czyżewski; wykonawca.
2010-2013 – grant KBN (obecnie NCN), pt. „Neutralizacja aksjologiczna w prawie”, kierownik: prof. dr hab. K. Pałecki, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Socjologii Prawa; główny wykonawca.


- 2016 – START dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie badań. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
- 2016 – Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, University of Michigan, USA.
- 2016 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za książkę pt. „Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego" (Wydawnictwo Sejmowe, 2015)
- 2015 – Pierwsza Nagroda w 50-tym Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo" na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne za rozprawę doktorską „Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy symbolicznej", Komisja Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,.
- 2011/2012 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

• 2022, 26-30.09 – wykładowczyni na międzynarodowej szkole letniej: GEOMETRIC DATA ANALYSIS (GDA): Statistical Foundations and Practical Applications
• 2021, 30.09-15.10 – wykładowczyni na międzynarodowej szkole letniej: Summer School Sociology of Elites: Case Studies and Methods, University of Warsaw
• 2021, 15.04., paper: The Role of Polish Constitutional Tribunal in Defining Women Rights, w ramach webinaru: Human Rights of Polish Women: What is happening in Poland and Why?, Jagiellonian Law Society, American Bar Association (online)
• 2021, 21.04, Uniwersytet Warszawski, Seminarium Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów, Legitymizacja Trybunału Konstytucyjnego a populizm autorytarny.
• 2020, 17.12, Uniwersytet Warszawski, Wykład gościnny dla doktorantów Szkoły Doktorskiej: Badania w prawie przy użyciu metod socjologiczny (przykład Trybunału Konstytucyjnego)
• 2020, 8.12, Uniwersytet Wrocławski, Center For Legal Education and Social Theory, Debata ekspercka: Bez śladów przemocy: O przemocy instytucjonalnej wobec kobiet,
• 2020, 11.01, Uniwersytet Jagielloński wykład gościnny pt. Władza symboliczna prawa w ramach seminarium otwartego Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Praca – Społeczeństwo – Prawo, Uniwersytet Jagielloński.
• 2019, 30.08, Brown University, Providence, USA, seminar lecture: Variable Geometry of legal legitimization. The Polish constitutional court and the “populist” conservative revolution.
• 2019, 18.11, Uniwersytet Jagielloński, wykład gościnny Dni edukacji prawniczej ELSA: Trybunał Konstytucyjny z perspektywy socjologii prawa w ramach.
• 2016, 18.10, Warszawa, Polska Akademia Nauk, wykład: Strategie dyskursywne w orzecznictwie Trybunału.
• 2016, 20.06, Polska Akademia Nauk, Warszawa, udział w debacie: Trybunał Konstytucyjny – teraźniejszość i przyszłość” jako referentka i dyskutantka (w ramach 70-lecia miesięcznika „Państwo i Prawo”).
• 2016, 4.05, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, wykład: Co wynika z badań empirycznych nad Trybunałem Konstytucyjnym?
• 2016, 7.04, Warszawa, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Katedry UNESCO i Regional Studies Association, wykład: Trybunał Konstytucyjny - między prawem a polityką. Perspektywa socjologii prawa.
• 2016, 15.03, Warszawa, Seminarium Krytyki Politycznej, Judykatywa w walce o znaczenie prawa.
• 2016, 28.01, Warszawa, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Po co społeczeństwu sądy i trybunały? Sądownictwo z pespektywy nauk społecznych, wykład: Po co społeczeństwu Trybunał Konstytucyjny?


• 2022, 12-14 października, Budapeszt, Hungary, “Rule of Law as an Everyday Practice? Interplay Between Institutional Design and Everyday Practices in the Erosion of the Rule of Law”, paper: Variable Geometry of Legal Legitimacy: The Polish Constitutional Court and the ‘Populism’ Revolution
• 2022, 15 czerwiec, ISS, Warszawa, Workshop on elite studies and prosopographical database.
• 2022, 19-20 czerwiec, Strasburg, Francja “Social Space, Fields and Relationality in Contemporary and Historical Social Analysis. Research Network”, paper: Between Legal Autonomy and Religious Heteronomy: the Polish Constitutional Court as a Social Space.
• 2020, 26-27 grudzień, Germany, Socio-legal perspectives on the rule of law, paper: Variable Geometry of legal legitimization. The Polish constitutional court and the “populist conservative revolution
• 2019, 26 luty, Bonn, Germany, seminar: Bourdieusian Meditations Current challenges for/of advanced reflexivity, paper: The Polish constitutional court and the “populist “conservative revolution in the MCA
• 2018, 29-30 październik, Paryż, France, International Circulation of Culture and Knowledge, Paryż, Francja, paper: Between the Local and the Global. The Field of Legal Philosophy in Poland and the International Publishing Space.
• 2018,18-19 styczeń, Bamberg, Germany, Europeanization in Academia – European Academia? Whorkshop at the University of Bamberg, Germany, paper title: The Social Space in the Philosophy of Law in Poland.
• 2017, 29 sierpień – 1 wrzesień Ateny, Grecja, 13 th ESA European Sociological Association Conference, pt. (Un) making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, paper title: Field of Law in the Central Semi-Periphery.
• 2016, 10-14 lipiec, Wiedeń, Austria, ISA World Forum, paper title: The Social Construction of Femininity in the Polish Constitutional Court Discourse
• 2015, 25-28 sierpień, 12th Conference of the European Sociological Association, Prague, Czechy, paper title: Making Legal Profession in the (Semi)periphery. The Case of Poland. (co-author: Tomasz Warczok).
• 2015, 2-6 wrzesień 2015, Wrocław, Critical Legal Conference: ‘Law, Space and the Political ”Reflexivity and the Political. Condition or constraint?’; paper title: Some Remarks On the Social Constrain of the Autonomy of Law.
• 2-6 wrzesień 2015, Wrocław, Critical Legal Conference: Law, Space and the Political, Central and Eastern Europe as a Space for Critical Thought; paper title: Field of Law in the (Semi)periphery.
• 2015, 16-17 kwiecień, Brno, Czechy, 1st Annual Conference of the Central European Network of Legal Scholars (CENELS) ‘25 Years After The Transformation. Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe between Continuity and Discontinuity’; paper title: Legitimacy in Narration. Communism and Democracy as Mythical Codes in the Discourse of Polish Constitutional Tribunal (co-author: Tomasz Warczok).
• 201429-30 maj, Wrocław,1st International Workshop on Law and Ideology, paper title: The Symbolic Power of the Law. Beyond the Ideology in Marxist Sense.
• 2014,21-23 maj, Oñati, Hiszpania, International Congress – 25th anniversary of the International Institute for the Sociology of Law on Global-Regional-Local, Institutions, Relations, Network; paper title: The Dual Nature of Constitutional Tribunal Statements. (co-author: Tomasz Warczok)
• 2-6 wrzesień 2013, Toulouse, Francja, ISA/RCSL – International Congress, Sociology of Law and Political Action; paper title: Sacred Law Against Profane Politics. Making of Constitutional Tribunal Symbolism.
• 13-14 maj 2013, Warszawa, Formality and Informality: from Decoupling to Entanglement. Workshop on the Formal and the Informal in Law, Institutions and Economy; paper title: Beyond the Formal Rule. A Symbolic Dimension in the Making of the Constitutional Tribunal (co-author Tomasz Warczok).
• 9-21 lipiec 2012, Wiedeń, Bratysława, Law Summer Scholl on Minorities; paper title: Women’s Procreative Rights. Realization of Right to Reproductive Genetic Testing.
• 19 czerwiec 2011, Frankfurt nad Menem, Niemct, XV World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy: Law. Science. Technology; paper title: The apparent dilemma – dangerous consequences? Between the legal and ethical standards.


• 2022, 14-17 września, Warszawa Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, referat: Między teorią a praktyką. Sub(pole) filozofii prawa w Polsce.
• 2022, 14-17 wrzesień, Warszawa, XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Organizator sesji naukowej: Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności • międzynarodowych
• 2021, 10 December, Warszawa, Europejskie wyobrażenia konstytucyjne w Polsce, paper title: Wielowymiarowa legitymizacja Trybunału Konstytucyjnego.
• 2020, 9-10 October, Lublin, UMCS, Wiedza w akademii i poza akademią, paper title: Między akademią a rynkiem. Społeczne uwarunkowania tworzenia teorii prawa w Polsce (z T. Warczokiem).
• 2019, 14-15 September 2019 r., Wrocław, Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, paper title: Zmienna geometria legitymizacji prawnej. Trybunał Konstytucyjny i “populistyczna” rewolucja konserwatywna
• 2019, 7 June, Warszawa, ISS, Sieć społeczna a pole społeczne: seminarium, paper title: Geometryczna analiza Trybunału Konstytucyjnego jako zmieniającej się przestrzeni społecznej (z T.Warczokiem).
• 2018, 23-25, September Lublin, KUL, XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, paper title: Wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego – perspektywa geometrycznej analizy danych.
• 2018, 9 May, Lublin, UMCS, konferencja pt. Polskie pole nauk społecznych a pole władzy. Dynamika zależności w okresie powojennym, paper title: Trajektoria pola teorii prawa w okresie powojennym w Polsce.
• 2017, 8 December, Warszawa, Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta B. Zajonca, seminarium, paper title: Polskie pole teorii prawa.
• 2017, 14-15 September, Lublin, UMCS, Nauki społeczne wobec zmiany, paper title: Profesja vs Nauka. Transformacja polskiego świata teorii prawa.
• 2017, 13 January, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny (dyskutant w ramach 70-lecia miesięcznika „Państwo i Prawo”), paper title: Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu personalnego sądów konstytucyjnych w wybranych państwach Europy.
• 2016, 18 October, Warszawa, Polska Akademia Nauk, lecture given in open seminar entitled: Strategie dyskursywne w orzecznictwie Trybunału.
• 2016, 18-21 September, Wrocław, Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, paper title: Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego.
• 2016, 14-17 September, Gdańsk, XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, paper title: Czy możliwa jest krytyczna socjologia prawa? Próba diagnozy.
• 2016, 20 June, Polska Akademia Nauk, Warszawa, udział w debacie: Trybunał Konstytucyjny – teraźniejszość i przyszłość” jako referent, potem główny dyskutant (w ramach 70-lecia miesięcznika „Państwo i Prawo”). [debate on the Constitutional Tribunal in Poland – main participant in the debate]
• 2016, 13 May, Lublin, UMCS, Społeczne tworzenie prawa, paper title: Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego.
• 2016, 4 May, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, lecture title: Co wynika z badań empirycznych nad Trybunałem Konstytucyjnym?
• 18-19 April, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Demokratyzacja debaty społecznej, referat: Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego, paper title: Społeczna legitymizacja Trybunału Konstytucyjnego.
• 2016, 7 April, Warszawa, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Katedry UNESCO i Regional Studies Association, paper title: Trybunał Konstytucyjny - między prawem a polityką. Perspektywa socjologii prawa.
• 2016, 31 March, Kraków, Seminarium KNS UP, paper title: Socjologia krytyczna jako perspektywa badania instytucji prawnych.
• 2016, 15 March, Warszawa, Seminarium Krytyki Politycznej, paper title: Judykatywa w walce o znaczenie prawa.
• 2016, 30 January, Białystok, Sympozjum Naukowe pt. Suweren, konstytucja i prawo. Jak w demokracji współczesnej realizowana jest wola ludu.
• 2016, 28 January, Warszawa, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Po co społeczeństwu sądy i trybunały? Sądownictwo z pespektywy nauk społecznych, paper title: Po co społeczeństwu Trybunał Konstytucyjny?
• 2015, 6-9 September, Poznań, VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Wymiary prawa”, paper title: Pole prawne na półperyferiach. Wstępne założenia.
• 2014, 14-17 September, Augustów, XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, paper title: Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego.
• 2014, 4 July, Białystok, III Sympozjum Kobiety w życiu publicznym, pt. Kobiety i ich wizerunek w sferze publicznej, paper title: Konstruowanie wizji kobiecości w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego.
• 2013, 22-25 September, Karpacz, Postanalityczna filozofia prawa, Uniwersytet Wrocławski, paper title: Trybunał Konstytucyjny – studium socjologii krytycznej.
• 2013, 11-14 September, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Szczecin, paper title: Sacrum prawa, profanum polityki. Trybunał Konstytucyjny jako święty obiekt.
• 2013, 12-14 September, Warszawa, Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa pt. ”Refleksyjność w prawie”, Uniwersytet Warszawski, , paper title: Refleksyjna socjologia prawa Pierre’a Bourdieu w badaniach Trybunału Konstytucyjnego.
• 2013, 25-27 January, Hebdów, Neutralizacja Aksjologiczna Prawa, Uniwersytet Jagielloński, paper title: Społeczne tworzenie neutralności. Trybunał Konstytucyjny i jego praktyki symboliczne.
• 2012, 6-9 September, Łódź, XX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Łódzki, paper title: W kierunku krytycznej socjologii prawa. Konteksty dyskursu i władzy na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
• 2012, 26-29 June, Kraków, VII Międzynarodowe Forum Etyczne: Współczesne oblicza zła, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, paper title: Zło deregulacji czy przeregulowania? Prawo wobec wyzwań globalnego terroryzmu.
• 2012, 8 czerwca, Kraków, Interdyscyplinarna Konferencja. Przetrwanie. Przemijanie, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie, paper title: Od pozytywizmu do zwrotu lingwistycznego w prawie. Doświadczenia z krytycznej analizy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
• 2012, 15 maj, Lublin, Prawo, wartości, kultura – filozoficzne i socjologiczne konteksty prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, paper title: Miejsce prawa w polu władzy na przykładzie Trybunału Konstytucyjnego i jego praktyk dyskursywnych (with Tomasz Warczok).
• 2012, 12-13 maj, Warszawa, VII Ogólnopolskie Forum Badań nad Językiem, Uniwersytet Warszawski, paper title: Zastosowanie Krytycznej Analizy Dyskursu w prawie.
• 2012, 13-15 stycznia, Kraków, Człowiek Zalogowany, Uniwersytet Jagielloński, paper title: Mowa nienawiści a wolność słowa w Internecie. W poszukiwaniu uniwersalnego rozwiązania.
• 2011, 21-24 wrzesień, Karpacz, Czy koniec teorii prawa?, Uniwersytet Wrocławski, paper title: Teoria prawa niedokończona przygoda? Utopia założeń pozytywizmu prawniczego a konieczność „pozytywizacji” wartości.
• 2011, 15-18 wrzesień, Kraków, Zjazd Młodych Teoretyków Prawa, Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością, Uniwersytet Jagielloński, paper title: Czy stać nas na posttestowe prawo?
• 2011, 12-13 naj, Kraków, Kongres Młodej Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, paper title: Czy prawo może zadowolić wszystkich? Między teorią komunikacji moralnej Thomasa Luckmanna i teorią kosmopolityzmu Kwama A. Appiaha.
• 2011, 11-13 kwietnia, Lublin, Socjologia w rozmiarze XL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, paper title: Zastosowanie reguł wywierania wpływu w reklamie. Sześć skutecznych reguł, którym chcąc nie chcąc podlegamy.
• 2010, 11-12 czerwiec, Wrocław, Profesjonalna kultura prawnicza, Uniwersytet Wrocławski, paper title: Profesjonalizm notariusza w świetle kodeksu etyki notariusza. Podstawowe zagrożenia.


• Promotor pomocniczy (2018-2021) w rozprawie doktorskiej mgr Katarzyny Rosół ROZPRAWA PT. Polityka prorównościowa w wyborach samorządowych. Normy i praktyka" (obrona: 7.09. 2021, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie).

Przykłady publikacji z ostatnich lat


• Hanna Dębska, Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, 328 ss.
• Homo academicus iuridicus. Geneza i struktura akademickiego pola prawnego w warunkach półperyferyjnych, Uniwersytet Warszawski 2021, stron 386 (monografia niepublikowana).

1. Dębska H., Warczok T., Politics, Religion and Law. The Autonomy of the Polish Constitutional Court in Question’, Zeitschrift für Rechtssoziologie/ German Journal for Law and Society, vol.42, 1:67-88. https://doi.org/10.1515/zfrs-2022-0004
2. Dębska H., Między teorią a praktyką. Pole filozofii prawa w Polsce, „Państwo i Prawo” 2022 (po recenzjach, w druku)
3. Dębska H., Warczok T., Kapitały, inwestycje, zyski. Ekonomia praktyk naukowych w polskim polu filozofii prawa, „Państwo i Prawo” z.6/2022 .
4. Dębska H., Trajektorie i strategie. Społeczne struktury pola filozofii prawa, „Państwo i Prawo”, 7/2021: 36-60.
5. Dębska H., Warczok T., Proces legitymizacji Trybunału Konstytucyjnego: podejście relacyjne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 82, z. 2/2020:247-264.
6. Dębska H., Między autonomią a heteronomią. Trajektoria polskiej filozofii prawa w latach 1945-1956, „Państwo i Prawo”, 11/2019:94-113.
7. Dębska H., Warczok T., Nierówności w nauce i ich uwarunkowania. Polskie (sub)pole filozofii prawa, „Przegląd Socjologiczny”, 2/2019:55-79.
8. Dębska H., Idea i struktura. Społeczne warunki kształtowania się filozofii i teorii prawa w Polsce, „Państwo i Prawo”, 6/2019:73-90.
9. Dębska H., Warczok T., Sakralizacja i profanacja. Trybunał Konstytucyjny jako struktura mityczna, „Państwo i Prawo”, 5/2018:63-74.
10. Dębska H., Prawo jako pole (ujęcie modelowe), „Państwo i Prawo”, 9/2016: 36-53.
11. Dębska H., Trybunał Konstytucyjny w poszukiwaniu legitymizacji. Szkic z socjologii prawa, „Studia Prawnicze (PAN)”, 4/2015:23-41.
12. Dębska H., Law’s Symbolic Power: Beyond the Marxist Concept of Ideology “Wroclaw Review of Law, Administration and Economics”, 2/2015 (online journal)
13. Dębska H., Jeśli cyfrowa demencja istnieje, prawdopodobnie ma klasowy charakter. Polemika z Manfredem Spitzerem, „Polityka Społeczna”, 9/2015: 25-29
14. Dębska H., Somatyzacja dominacji. Ciało w teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, „Studia Sociologica”, 1/2015:18-38.
15. Dębska H., Warczok T., Hidden Influences. Some Remarks On the Social Constraints Of the Autonomy Of Law, “Przegląd Prawa Publicznego”, 5/2015:9-15.
16. Dębska H., Warczok T., Sacred Law and Profane Politics. The Symbolic Construction of the Constitutional Tribunal, “Polish Sociological Review” 4(188)/2014: 465-478.
17. Dębska H., Iluzje prawniczego Rozumu. O społecznych warunkach praktyk (bez)refleksyjnych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 92/2014:11-23.
18. Dębska H., Płeć i władza. Kobiety w Trybunale Konstytucyjnym, “Studia Podlaskie”, 22/2014: 87-107.
19. Dębska H., W okowach prawniczego sensus communis. O trudnościach uprawiania krytycznie zorientowanej socjologii prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, 1(18)2014: 18-28.
20. Dębska H., Prawo w późnej nowoczesności. Uwagi socjologa prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 85/2012:64-84.
21. Dębska H., Tworzenie prawa antykryzysowego – dylematy aksjologiczne, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, 2(3)/2011:34-46.
22. Dębska H., Pozytywistyczna teoria prawa: utopia założeń a konieczność „pozytywizacji wartości”, „Acta Universitatis Wratislaviensis. PRAWO”, CCC XII 2011:105- 116.
23. Dębska H., Unarski J., Wpływ nadmiernej prędkości pojazdu mechanicznego na odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego, „Palestra”, 9-10/2009:101-110.

· ·Dr Dębska: Język prawa ma ukryte znaczenia, Prawo.pl., 26.12.2018, dostęp: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/jezyk-prawa-wplywa-na-nasze-zycie,342940.html

· Dębska H., Wakacyjne życie naukowca, Commentari Academici, 9-10/2019, s.30, dostęp: https://issuu.com/up488/docs/commentarii-academici-9-10-2019.

1. Dębska H., Herezja w prawoznawstwie. Trajektoria polskiej socjologii prawa w XX wieku, (w:) T. Zarycki (red.), Polskie nauki społeczne w XX w. w perspektywie globalnej, SCHOLAR, Warszawa 2022, s.105-137.
2. Dębska H., Strategia wielopozycyjności w półperyferyjnym polu prawnym. Homo academicus na rynku (w:) Polska jako peryferie, T. Zarycki (red.), Scholar, Warszawa 2016, s. 221-240.
3. Dębska H., WARCZOK T., The Social Construction of Femininity in the Discourse of the Polish Constitutional Tribunal (w:) Questioning the Past, Resisting the Present: Law and Critique in Central Europe, R. Mańko, C. Carcel, A. Sulikowski (ed.), Counterpress 2016, s.106-130.
4. Dębska H., Refleksyjność strukturalna prawa. Socjologia Pierre’a Bourdieu, (w:) K. Kaleta, P. Skuczyński (red.) Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, WUW, Warszawa 2015, s. 207-228.
5. Dębska H., Od władzy normatywnej do władzy symbolicznej. Podejście Pierre’a Bourdieu, (w:) Wielowymiarowość prawa, J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 390-402.
6. Dębska H., Refleksyjna socjologia prawa Pierre’a Bourdieu, (w:) M. Stępień, A. Kociołek-Pęksa (red.) Leksykon socjologii prawa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 311-318
7. Dębska H., Legal Doxa as a Form of Neutralization of Values in the Law. The Case of Constitutional Tribunal Judgments (w:) K. Pałecki (ed.) Neutralization of Values in Law, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 303-351.
8. Dębska H., Mowa nienawiści a wolność słowa w Internecie – w poszukiwaniu uniwersalnego rozwiązania. Uwagi na marginesie Jamesa Banksa, (w:) M. Wysocka-Pleczyk, B. Świeży (red.) Człowiek Zalogowany. Od mowy nienawiści do integracji w sieci, Kraków 2013, s. 8-17.
9. Dębska H., Profesjonalizm notariusza a jego status w świetle Kodeksu Etyki Notariusza. Podstawowe zagrożenia, (w:) M. Pichlak (red.), Profesjonalna Kultura Prawnicza, SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 153-169.
10. Dębska H.,The apparent dilemma – dangerous consequences. Between the legal and ethical standards, IVR World Congress, Law, Science and Technology, Paper Series D, No 022/212, Goethe Unveristy 2012, s.1-13.
11. Dębska H., Nowe spojrzenie na strukturę normy prawnej, (w:) P. Mochnaczewski, A. Kociołek- Pęksa (red.), Dobre prawo– złe prawo. W kręgu myśli Gustawa Radbrucha, Warszawa 2009, s. 95-105.