dr Ireneusz Drabik

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego

Zainteresowania naukowe skupia na zagadnieniach dotyczących ekonomii, zarządzania, marketingu, bezpieczeństwa ekonomicznego. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Prowadzone zajęcia dydaktyczne to m.in.: Zarządzanie projektami społecznymi, Strategiczne zarządzanie personelem, Zarządzanie jakością, Nowoczesne sieci społeczne, Marketing społeczny, Badania społeczne i marketingowe w biznesie, Narzędzia marketingu i komunikacji w Internecie, Wykorzystanie narzędzi IT do rozwijania inicjatyw społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie konsultingowe.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Problemy globalizacji w gospodarce, Innowacje społeczne w gospodarce rynkowej, Analiza strategiczna, Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczne zarządzanie personelem, Zarządzanie jakością, Zarządzanie konfliktem, Nowe zarządzanie publiczne, Podstawy marketingu, Marketing społeczny.

Ukończył studia magisterskie w zakresie zarządzania i marketingu na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – praca magisterska pt. „Strategia promocji usług Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Fenix” S.A.”. Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomii w/w Uczelni na podstawie rozprawy pt. „Współczesne formy współpracy gospodarczej Polski z otoczeniem regionalnym i globalnym”. Jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie rozwoju podmiotów gospodarczych Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

1. A. Limański, I. Drabik: Różnorodność kulturowa w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa. [W:] O. Wasiuta, P. Mazur (red.): Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa. Księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2017, s. 165-183.
2. A. Limański, I. Drabik: Koncepcja „born globals” a etapowa internacjonalizacja przedsiębiorstwa. [W:] Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 73. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2017, s. 181-195.
3. A. Limański, Ż. Popławska, I. Drabik: Analiza sieciowa i jej zastosowanie w teorii i praktyce zarządzania. [W:] „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 24, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi, Łódź 2017, s. 109-121.
4. A. Polyanska, I. Drabik: The Effect Of Globalization Factors On The Selection Of Management Technologies. [W:] „Economics, Entrepreneurship, Management” 2017, Vol. 4, No. 2, s. 59-68.
5. A. Limański, I. Drabik: Ryzyko lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. [W:] Organizacja i zarządzanie. Zeszyt sto ósmy (108). Nowoczesność przemysłu i usług. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr 1983. Pod redakcją naukową J. Brzóski, J. Pyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017, s. 229-241.
6. A. Limański, I. Drabik: Powiązania sieciowe przedsiębiorstw na rynkach zaawansowanych technologii. [W:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 53 (1/2018). Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mikroekonomii, Rzeszów 2018, s. 49-60.
7. I. Drabik: Zarządzanie ryzykiem w organizacjach pozarządowych. [W:] Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem. Redakcja naukowa D. Murzyn, J. Pach. Difin, Warszawa 2018, s. 202-216.
8. I. Drabik: Comprehensive risk management in a business. [W:] Problemy współczesnej ekonomii. Tom III. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 51/3 2018. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 55-65.
9. A. Limański, Ż. Popławska, I. Drabik: Marketing information system and risk reduction in managing a company on foreign markets. [W:] „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, Volume 17, Issue 1, March 2018, s. 43-55.
10. I. Drabik: Przedsiębiorczość międzynarodowa w teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa. [W:] Przedsiębiorczość – Edukacja. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym, Rocznik naukowy, nr 14/2018. Pod redakcją Z. Zioło i T. Rachwała. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2018, s. 165-176.
11. I. Drabik: Dezinternacjonalizacja przedsiębiorstwa w warunkach niepewności otoczenia. [W:] Bezpieczeństwo pozamilitarne w XX-XXI wieku. Zagrożenia – wyzwania – koncepcje. Redakcja naukowa H. Kromołowski, K. Kukowska, A. Kwiatek. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018, s. 186-199.
12. Ż. Popławska, A. Limański, I. Drabik: Konkurencyjność gospodarek Ukrainy i Polski – analiza komparatywna. [W:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia, Nr 529. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, s. 258-269.
13. Z. Grzywna, A. Limański, I. Drabik: Zarządzanie bezpieczeństwem w portach lotniczych. [W:] Organizacja i zarządzanie. Zeszyt sto osiemnasty (118). XL Jubileuszowe Śląskie Dni Organizacji. Nowoczesność przemysłu i usług. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Redakcja naukowa J. Pyka, R. Wolniak. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018, s. 181-197.
14. I. Drabik: Ryzyko ekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Bezpieczeństwo ekologiczne. Red. K. Sala, K. Kowalska, P. Nowak. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, s. 109-124.
15. A. Limański, I. Drabik: Społeczna odpowiedzialność jako instrument konkurowania w biznesie. [W:] Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko. Redakcja naukowa: J. Pach, R. Śliwa, W. Maciejewski. CeDeWu, Warszawa 2019, s. 237-251.
16. I. Drabik: Ryzyko współdziałania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. [W:] Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych i w zarządzaniu organizacjami. Redakcja naukowa K. Kukowska, M. Skiba, S. Skolik. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019, s. 152-163.
17. I. Drabik: Społeczna odpowiedzialność w marketingu organizacji komercyjnych. [W:] Interdyscyplinarna natura współczesnych procesów gospodarczych. Pod redakcją A. Żabińskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 13-24.
18. I. Drabik: Innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych. [W:] Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna. W kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Redakcja naukowa: E. Radomska, J. Pach, P. Nowak. CeDeWu, Warszawa 2021, s. 213-225.
19. I. Drabik: Motywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. [W:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych i sektora usług, Kwartalnik naukowy, nr 1/2021. Pod redakcją Z. Zioło i T. Rachwała. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2021, s. 9-25.
20. I. Drabik: The impact of international macro environment factors on the internationalization of Polish enterprises. [W:] „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, Volume 21, Issue 2, June 2022, s. 335-353.