dr Elżbieta Maj

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego

Doktor nauk prawnych. Ze szkolnictwem wyższym związana od 2008 roku, pracując w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, a od 2017 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Wieloletni urzędnik w strukturach administracji publicznej. Posiada państwowe uprawnienia I i II stopnia w zakresie kancelistyki  i archiwistyki.  Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Krakowie.

Wiceprzewodnicząca Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa śląskiego (2018-2023).

 

Zainteresowania naukowe:

  • prawo administracyjne,
  • postępowanie administracyjne,
  • prawo socjalne,
  • prawa człowieka,
  • historia administracji.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (administracja). Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Status osoby niepełnosprawnej w prawie administracyjnym (prawo, specjalność prawo administracyjne).

Kierowanie projektami zbiorowymi:
 Administracyjnoprawny status osób niepełnoprawnych - w 10 rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ z 2006 roku, okres trwania projektu: 01.06.2019 do 31.12.2023, nr projektu: DNWZ.711.233.2022.PBU, efekt projektu: monografia pt. Status społeczny i prawny osób niepełnoprawnych. W 10 rocznicę ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (ONZ) z 2006 r.

 Badania nad rodziną. Perspektywa prawna, polityczna i kulturowo-religijna na przykładzie wybranych państw, okres trwania projektu: 01.06.2020 do 31.12.2021, numer projektu: BN.610-42/PBU/2020, efekt projektu: monografia pt.: Badania nad rodziną. Perspektywa prawna, polityczna, pedagogiczna i kulturowo-religijna.
 Badania prawne nad dzieckiem i rodziną, okres trwania projektu: 01.03.2019 do 31.12.2020, numer projektu: BN-300/NS/2020, efekt projektu: międzynarodowa monografia pt.: Realizacja Konwencji o prawach dziecka w prawie wewnętrznym i międzynarodowym. Ujęcie interdyscyplinarne w 30-lecie obowiązywania.

Realizacja projektów indywidualnych
 Administracyjnoprawna ochrona socjalna w Galicji doby autonomicznej (dwa projekty badawcze), badania prowadzone w trybie cyklicznym w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, okres trwania: 2017, 2018, 2019, efekt projektów: monografia habilitacyjna pt. Administracyjne instrumenty ochrony socjalnej w Galicji doby autonomicznej.

Udział w projektach zbiorowych
 Analiza prawno-społeczna form współpracy między gminami na przykładzie Euroregionu Silesia, czas zakończenia projektu: 31.12.2021.
 Dynamika życia społecznego w wybranych regionach Polski, czas zakończenia projektu: 31.12.2021.
 Badania komparatystyczne administracji samorządowej aglomeracji miejskich na wybranych przykładach Polski i Hiszpanii, czas zakończenia projektu: 31.12.2019.

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:
 Członek Rady Szkoły Doktorskiej UP (dwie kadencje),
 Członek Zespołu rektorskiego ds. Nauki i Szkół Doktorskich UP,
 Członek Zespołu rektorskiego ds. opracowania procedur awansowych UP,
 Członek Rektorskiej Komisji ds. Równego Traktowania UP (dwie kadencje),
 Kierownik Zespołu naukowo-badawczego „ Badania prawe nad dzieckiem i rodziną”,
 Dyrektor Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną UP.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Maj E., Administracyjnoprawne instrumenty ochrony socjalnej w Galicji doby autonomicznej, Kraków 2022
- Maj E., Pawlica B. (red.), Realizacja Konwencji o prawach dziecka w prawie wewnętrznym i międzynarodowym. Ujęcie interdyscyplinarne w 30-lecie obowiązywania, Kraków 2020
- Maj E., Ochrona praw człowieka niepełnosprawnego przed wykluczeniem społecznym w ujęciu historyczno-prawnym i współczesnym, Bielsko-Biała 2017.
- Maj E., Omne datum optimum. Złota bulla zakonu templariuszy (1139). Szlakiem Krucjat., Zabrze-Tarnowskie Góry 2017.
- Maj E., (red.) Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Polsce i Republice Czeskiej, Bielsko-Biała 2016.
- Maj E., (red.) System pomocy społecznej w Polsce. Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe, Bielsko-Biała 2015,
- Maj E., Postępowanie administracyjne, a postępowanie podatkowe. Studium porównawcze, Bielsko-Biała 2013.

- Maj E., Maj N., Nauczanie online w kontekście postępu edukacyjnego i terapeutycznego dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ,„Horyzonty Wychowania” 2021, Vol. 20, nr 54.
- Maj E., Social protection of the family in international and eu law – a review of sources, „Mest Journal” 2021/1: Vol. 9
- Maj E., Health Resort Municipalities in Poland as an Example of Communes with Special Legal Status, [w:] International Symposium On Water and Health Relation From Polish and Turkish Historical And Cultural Perspectives, A. Namal, H. Topaktas Üstüner, B. Płonka-Syroka (ed.), Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları No: 33, Istanbul 2020
- Maj E., Maj N., Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego, „Rocznik Administracji Publicznej” 2020, Nr 6
- Maj E., Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Administracji i Prawa” 2020, tom 3.
- Maj E., The Right of Disabled Children and Youth to Education, Training and Preparation for Employment in the Context of Article 23 of the UN Convention on the Rights of the Child of 1989, [w:] Realizacja Konwencji o prawach dziecka w prawie wewnętrznym i międzynarodowym. Ujęcie interdyscyplinarne w 30-lecie obowiązywania, E.A. Maj, B. Pawlica (red.), Kraków 2020.
- Maj E., Pawlica B., Prologomena, [w:] Realizacja Konwencji o prawach dziecka w prawie wewnętrznym i międzynarodowym. Ujęcie interdyscyplinarne w 30-lecie obowiązywania, E.A. Maj, B. Pawlica (red.), Kraków 2020.
- Maj E., Pozorność konstytucyjnej wolności prasy w Galicji doby autonomicznej. Studium źródłowe, [w:] „Rocznik Historii Prasy Polskiej” T. XXII (2019) Z. 4 (56), Kraków 2019.
- Maj E., Geneza i ewolucja postępowania administracyjnego w Polsce. W stulecie obowiązywania procedury, [w:] Z profesorem Stanisławem Grodziskim przez wieki dziejów prawa, ustroju, wojskowości i historii lokalnej, „Pszczyńskie Epizody Historyczne”, tom XII, M. Małecki (red.), Pszczyna 2019.
- Maj E., Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników krajowych w Galicji w okresie autonomicznym, [w:] Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1, Právo v běhu času : sborník příspěvků z mezinárodnní konference, (red.) Vilém Knoll (red.), Plzeň 2018.
- Maj E., Tajemnica w postępowaniu administracyjnym, Przegląd Prawno-Ekonomiczny lipiec–sierpień–wrzesień Nr 44/1 (3/2018), Stalowa Wola 2018.
- Maj E., Rola mediów w procesowej instytucji skarg i wniosków jako formie kontroli społecznej, „Media i Społeczeństwo” 2018, nr 8, Bielsko-Biała 2018.
- Maj E., Społeczeństwo obywatelskie areną dialogu społecznego, [w:] Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego miast. Miasto dla młodych. Młodzi dla miasta, J. Wróblewska-Jachna, (red.) P. Dzierza, Bielsko-Biała 2017.
- Maj E., A. I. Francuz, Administracyjnoprawny system świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce, Pravničij visnik Universitetu "KROK". - 2017, Vip. 27, Kijów 2017.
- Maj E., Bezpieczeństwo społeczne jako element bezpieczeństwa narodowego i korelat praw człowieka. Przypadek Polski [w:] SPOŁECZEŃSTWA NA ROZDROŻACH Polska i Ukraina wobec wyzwań XXI wieku, (red.) P. Bałdys, K. Piątek, Bielsko-Biała 2017.
- Maj E., Godność osoby ludzkiej jako przedmiot ochrony socjalnej, [w:] Księga Jubileuszowa Człowiek-Prawo-Państwo dedykowana Profesorowi Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Warszawa 2017.
- Maj E., Pomoc społeczna jako element polityki społecznej państwa, [w:] Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Polsce i Republice Czeskiej, (red.) E.A. Maj, Bielsko-Biała 2016.
- Maj E., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polsko-czeskie doświadczenia w zakresie pomocy społecznej”/„Polsko-české zkušenosti v oblasti sociální péče“ [w:] Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Polsce i Republice Czeskiej, (red.) E.A. Maj, Bielsko-Biała 2016.
- Maj E., Istota zabezpieczenia społecznego w Polsce, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, nr 1, 2015 , Bielsko-Biała.
- Maj E., Prawo dzieci niepełnosprawnych [w:] Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), (red.) S. Stadniczeńko, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2015.
- Maj E., Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych, [w:] Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień, (red.) S. Stadniczeńko (red.), Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2015.
- Maj E., Subsydiarność systemu pomocy społecznej jako wyraz partycypacji prawnej, ekonomicznej i społecznej, [w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, (red.) P. Zamelski, Opole 2015.
- Maj E., Wstęp, [w:] System pomocy społecznej w Polsce. Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe, (red.) E. Maj, Bielsko-Biała 2015.
- Maj E., Geneza i pomocniczość pomocy społecznej, [w:] System pomocy społecznej w Polsce.
Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe, (red.) E.Maj, Bielsko-Biała 2015.
- Maj E., Dogmatyczno-prawna analiza systemu pomocy społecznej sensu stricte [w:] System pomocy społecznej w Polsce. Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe, (red.) E. Maj, Bielsko-Biała 2015.
- Maj E., Dogmatyczno-prawna analiza wybranych podsystemów pomocy społecznej – pomocy społecznej sensu lago cz. 1 [w:] System pomocy społecznej w Polsce. Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe, (red.) E. Maj, Bielsko-Biała 2015.
- Maj E., De lege lata i de lege ferenda systemu pomocy społecznej w Polsce [w:] System pomocy społecznej w Polsce. Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe, (red.) E. Maj, Bielsko-Biała 2015.
- Maj E., Godność człowieka. Ujęcie prawno-filozoficzne, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, nr 4, 2014, Bielsko-Biała.
- Maj E., Prawna ochrona osób starszych w kontekście niepełnosprawności [w:] A. Wilk, M. Gołokwin-Hudała, Prawne aspekty starości, Warszawa 2014.
- Maj E., Administracyjnoprawna ochrona dziecka poczętego, [w:] Status prawny i ochrona prawna dziecka poczętego, (red.) L. Tyszkiewicz, Bielsko-Biała 2014.
- Maj E., Osoby niepełnosprawne w Polsce – wykluczone, równe czy uprzywilejowane?,[w:] Niepełnosprawność niejedno ma imię, (red.) J. Rottermund, K. Czupryna, Bielsko-Biała 2013.
- Maj E., Asystent osoby niepełnosprawnej – aspekt prawny, [w:] Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, "Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce”, Tom 17, (red.) Rottermund J., Fajfer-Kruczek I, Katowice - Kraków 2013.
- Maj E., Sytuacja społeczna oraz prawna ochrona osób starszych, [w:] Zeszyt 3-2012, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Poznań 2012.
- Maj E., Pomoc społeczna na szczeblu samorządowym. Zagrożenia systemu i jego sprzeczności, [w:] Polskie, rosyjskie i ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i walki z korupcją, (red.) A. Osierda, Bielsko-Biała 2012.
- Maj E., Osoby niepełnosprawne w Polsce w obliczu reformy administracyjnej, [w:] Zeszyt 13. Zbiór publikacji naukowych. Część V, (red.) A. Osierda, Bielsko-Biała 2010.
- Maj E., System orzecznictwa rentowego i pozarentowego w Polsce, [w:] Zeszyt 13. Zbiór publikacji naukowych. Część V, (red.) A. Osierda, Bielsko-Biała 2010.
- Maj E., Edukacja dzieci niepełnosprawnych, [w:] Zeszyt 13. Zbiór publikacji naukowych. Część V, (red.) A. Osierda, Bielsko-Biała 2010.
- Maj E., Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, [w:] Zeszyt 13. Zbiór publikacji naukowych. Część V, (red.) A. Osierda, Bielsko-Biała 2010.
- Maj E., Osoba niepełnosprawna na rynku pracy, [w:] Zeszyt 13. Zbiór publikacji naukowych. Część V, (red.) A. Osierda, Bielsko-Biała 2010.
- Maj E., Problematyka niepełnosprawności w wybranych regulacjach prawnych, [w:] Opolskie Studia Administracyjno-Prawne VI/2009, (red.) W. Kaczorowski i S. L. Stadniczeńko, Opole 2009.
- Maj E., Rola instytucji powiatowych w pracy na rzecz rodziny – na przykładzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, [w:] Pułapki (po)nowoczesności. Rodzina, płeć i role społeczne w oglądzie socjologicznym, (red.) K. Piątek i A. Barabasz, Bielsko-Biała 2009.