dr hab. prof. UP Janina Pach

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny
Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Ekonomia i Finanse

W czerwcu 1979 r. ukończyłam studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie w grudniu 1986 r. uzyskałam również tytuł doktora nauk ekonomicznych, a w listopadzie 2002 r. tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Zainteresowania naukowe: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse publiczne, finanse lokalne i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, system podatkowy, finanse państwa, ekonomia społeczna, ekonomiczno-społeczne implikacje podatków,

Zajęcia: mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia, finanse publiczne, finanse w administracji, finanse lokalne i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, system podatkowy Polski, seminarium dyplomowe (studia drugiego stopnia)

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Ekonomia umiaru - realna perspektywa? : nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, (red.) Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 477.
- Przemiany w gospodarce światowej : wybrane aspekty”, (współredakcja) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013, ss.8-57.
- Pach J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świetle bezpieczeństwa ekonomicznego (na przykładzie Polski w latach dziewięćdziesiątych XX wieku), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, s. 274.
- Wybrane problemy ekonomii. Wykłady i scenariusze lekcji, opracowanie zbiorowe, (red.) J. Pach, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kraków 1997. s.170.

- Pach J., Dylematy systemu podatkowego w Polsce, [w:] Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów w przestrzennych, (red.) Z. Zioło, M. Borowiec-Gabryś, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków -Warszawa, 2017, s. 230-243.
- Pach J., Umiar w finansach publicznych w świetle kryteriów budżetowych z Maastricht ,W: Ekonomia umiaru - realna perspektywa? : nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, (red.) J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 155-171.
- Pach J., Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w teorii i praktyce gospodarczej, [w:] Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, Vol. 30, nr 1, s. 76-91.
- Pach J., Implikacje długu publicznego dla polskiej gospodarki XXI wieku, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2015, Vol. 29, nr 1, s. 126-137.
- Pach J., Kierunki oddziaływania deficytu i długu publicznego na bezpieczeństwo finansowe Polski po 2008 roku, [w:] Państwo, prawo, bezpieczeństwo, ekonomia i edukacja w obliczu zagrożeń XXI wieku. T. 2, Prawo - ekonomia - edukacja, (red.) A. Piędel, J. Pomiankiewicz, A. Żebrowski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Nisku, 2014, s. 85-96.
- Pach J., Kierunki oddziaływania Krakowskiego Parku Technologicznego na rozwój województwa małopolskiego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014, Vol. 26, s. 132-144.
- Pach J., Podmiotowe i przedmiotowe aspekty gospodarki światowej, [w:] Przemiany w gospodarce światowej: wybrane aspekty, (red.) J. Pach, D. Murzyn, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 8-57.
- Pach J., Problem długu publicznego w kontekście bezpieczeństwa finansowego Polski, [w:] Bezpieczeństwo RP: historia - ekonomia - polityka: studia z zakresu bezpieczeństwa państwa, (red.) A. Żebrowski, A. Jaeschke, R. Kłaczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 25-40.
- Pach J., Miejsce zjednoczonej Europy w gospodarce światowej: (wybrane zagadnienia) , Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologia, 2012, Z. 7, s. 71-83.
- Pach J., Solińska M., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość - Edukacja, 2010, Vol. 6, s. 310-322.
- Pach J., Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po 2000 r., Przedsiębiorczość - Edukacja, 2008, Vol. 4, s. 90-107
- Pach J., Dylematy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po akcesji do UE, Rocznik Wschodni 2007/2008, Nr 13, s. 307-327.
- Pach J., Problemy innowacyjności polskiej gospodarki w świetle Strategii Lizbońskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 2007, Z. 3, s. 88-105.
- Pach J., Innowacyjność jako narzędzie likwidacji luki technologicznej w świetle Strategii Lizbońskiej : (na przykładzie Polski, Węgier i Hiszpanii), Rocznik Wschodni 2005/2006, Nr 11, s. 302-313.
- Pach J., Integracja walutowa w Europie: Unia Gospodarczo-Walutowa i jej funkcjonowanie, w: Prawo europejskie dla politologów: zagadnienia systemowe , (red.) T. Ślęzak i A. Madera, Firma "SAS" Wanda Tarnawska, Kraków 2005, s. 197-222.
- Pach J., Problem bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, [w:] Nowa konstytucja czy nowe państwo?: państwo, bezpieczeństwo, gospodarka: (red.) A. Madera, T. Ślęzak, Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, s. 93-103.
- Pach J., Argumenty "za i przeciw" globalizacji w gospodarce światowej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 2004, Z. 2, s. 183-197.
- Pach J., Gospodarczo-instytucjonalne kontrowersje wokół procesu globalizacji w gospodarce światowej, Problemy Społeczne i Ekonomiczne, 2004, Vol. 1, s. 115-126.
- Pach J., Zagrożenia związane z napływem kapitału zagranicznego do Polski w latach dziewięćdziesiątych XX wieku , [w:] Skąd przychodzi Antychryst? : kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej : fakty - interpretacje - refleksje, (red.) T. Falęcki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, s. 285-298.
- Pach J., Czynniki lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Europy Środkowo-Wschodniej , [w:] Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, (red.) Z. Zioło i T. Ślęzak, Warszawa : KPZK PAN, 2003, S. 269-287. (Biuletyn / PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 205)
- Pach J., Konkurencyjna przewaga narodów / krajów : źródła i czynniki ją determinujące, Rocznik Wschodni, 2003, Nr 9, s. 252-261.
- Pach J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - szanse i zagrożenia dla krajów goszczących inwestorów , Rocznik Wschodni, 2002, Nr 8, s. 153-162.
- Pach J., Główne problemy liberalizacji przepływów kapitałowych w formie bezpośrednich inwestycji między Polską a Unią Europejską , Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 2002, Z. 1, s. 229-246.
- Pach J., Stosunki gospodarcze Polski z Ukrainą w latach dziewięćdziesiątych ,W: Ukraina i Pol'sa v XX stolitti : problemi i perspektivi vzaemovidnosin : zbirnik naukovih prac`, (red.) Petro M. Černega [et al., w tym Janina Pach] Kiiv ; Krakiv : Nacional'nij Pedagogičnij Universitet, 2002, s. 250-254.
- Pach J., Wybrane problemy funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce : (ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału zagranicznego), Krakowskie Studia Małopolskie, 2002, Vol. 6, Nr 6, s. 55-67.
- Pach J., Bezpieczeństwo ekonomiczne w gospodarce światowej, Gospodarka Narodowa, 2001, nr 1/2, s. 62-73.
- Pach J., Kapitał zagraniczny w Polsce w latach dziewięćdziesiątych w świetle programów ugrupowań rządzących i opozycyjnych oraz badań opinii publicznej, [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, (red.) K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Katedra Politologii Instytutu Nauk Społecznych AP im. KEN, Kraków 2001, s. 537-546.
- Pach J., Międzynarodowe przepływy kapitału - główne formy, związki i zależności, Zarządzanie i Edukacja,2001, nr 6, s. 5-22.
- Pach J., Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce : (w kontekście doświadczeń innych krajów), Transformacje, 2001/2002, nr 1/4, s. 21-26.
- Černega P., Pach J.,Ukraina i Pol'sa w XX stolitti : problemi i perspektivi vzaemovidnosin : zbirnik naukovih prac' (red.) P. Černega et al., w tym Janina Kiiv ; Krakiv : Nacional'nij Pedagogičnij Universitet, 2002, 311. [1].
- Pach J., Problemy innowacyjne w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych [w:] Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w układach konsorcjalnych i w warunkach wirtualnych: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Warszawa: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2001, s. 183-192.
- Pach J., Przemiany gospodarcze i inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : (na przykładzie Polski) [w:] Europa Środkowa w ostatniej dekadzie XX wieku, (red.) A. Essena, A. Kastory i M. Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, s. 86-99.
- Pach J., Wpływ importu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy kraju : (na przykładzie Polski), (red.) A. Stradomska - Bialic, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 2001, s. 153-164.
- Pach J., Znaczenie kapitału zagranicznego w rozwoju województwa małopolskiego w latach dziewięćdziesiątych: Krakowskie Studia Małopolskie. - 2001, Vol. 5, Nr 5, s. 109-121.