PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE PRACOWNIKÓW

DYSCYPLINA NAUKOWA: EKONOMIA I FINANSE

 • Kowalczewska Kaja, Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021.
 • Kozaczka Marian, Polskie specjalne strefy ekonomiczne w latach 2015-2019, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2021.
 • Radomska Ewa, Pach Janina, Nowak Paweł, Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna: w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, Warszawa: CeDeWu, 2021.
 • Czyżewska Marta, Innowacje, start-upy, ryzyko: uwarunkowania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć, Warszawa: CeDeWu, 2020.
 • Czyżewska Marta, Pach Janina, Sala Krzysztof (red.), Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje – środowisko, Warszawa: CeDeWu, 2020.
 • Kępa Marcin, Krawiec Grzegorz, Nodżak Agata, Podgórska-Rykała Joanna, Ustawa o ewidencji ludności: komentarz, Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 • Kępa Marcin, Podgórska-Rykała Joanna, Prawo o fundacjach: komentarz do ustawy o fundacjach; działalność fundacji w praktyce; wzory dokumentów, Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 • Murzyn Dorota, Czyżewska Marta, Lupa-Wójcik Iwona, Maciejewski Wojciech, Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement : Needs Analysis in Poland, Italy, North Macedonia and Jordan, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020.
 • Podgórska-Rykała Joanna, Kępa Marcin, Współpraca międzysektorowa jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Kraków: Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2020.
 • Szeląg Tomasz, Wpływ Kościoła na ustawodawstwo cywilne w okresie panowania dynastii konstantyńskiej (305-363 r.): w świetle prawa kanonicznego i przepisów księgi XVI Kodeksu Teodozjusza, Zabrze - Tarnowskie Góry: Inforteditions, 2020.
 • Szeląg Tomasz (red.), Standardy przestrzegania praw człowieka: w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych, Kraków - Zabrze - Tarnowskie Góry: Wydawnictwo Inforteditions, 2020.
 • Szyja Paulina, Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, Warszawa: Difin, 2020.
 • Szyja Paulina, Rosiek Ksymena, Michalak Dorota, Gospodarka Niskoemisyjna - gospodarka cyrkularna - zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 • Śliwa Renata, Deregulacja sektora telekomunikacyjnego, Warszawa: CeDeWu, 2020.
 • Juszka Karol, Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego, Warszawa: Difin SA, 2019.
 • Pach Janina, Śliwa Renata, Maciejewski Wojciech (red.), Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko, Warszawa: CeDeWu, 2019.
 • Sala Krzysztof, Kowalska Katarzyna, Nowak Paweł (red.), Bezpieczeństwo ekologiczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019.
 • Sanakiewicz Łukasz, Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019.
 • DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI PRAWNE

  w budowie

  w budowie

  w budowie