SEgoesGreen - Integrating Nature-Based Solutions into higher education towards exploiting the transformative potential of Social Economy for a green and inclusive future

SEgoesGreen jest międzynarodowym projektem badawczo-edukacyjnym ukierunkowanym na wykorzystanie rozwiązań opartych na naturze (nature-based solutions, NBS) w szkolnictwie wyższym w celu wykorzystania transformacyjnego potencjału ekonomii społecznej dla zielonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości.

Opis projektu:

Rola przedsiębiorstw społecznych (PS) w tzw. zielonej transformacji i przeciwdziałaniu zmianom klimatu jest coraz bardziej dostrzegana. Zgodnie z planem działania na rzecz ekonomii społecznej – Social Economy Action Plan, przyjętym przez Komisję Europejską w 2021 r., podmioty ekonomii społecznej mają potwierdzoną zdolność do zmiany naszej przyszłości i doprowadzenia do ekologicznej i bardziej inkluzywnej transformacji. Wykorzystują one bowiem szeroki zakres interdyscyplinarnych i zrównoważonych podejść i narzędzi, które są dostosowane do potrzeb społeczności lokalnych. Modele i praktyki biznesowe ekonomii społecznej (ES) sprawiają zatem, że są one szczególnie dobrze przystosowane do tworzenia lokalnych i zbiorowych inicjatyw, które generują zarówno korzyści środowiskowe, jak i społeczne. Potencjał ten jest jednak wciąż niewykorzystany. Potrzebna jest wiedza o tym, jakie czynniki i warunki są niezbędne dla uruchomienia tego potencjału oraz odpowiednia edukacja kadr ekonomii społecznej.

Celem projektu jest odpowiedź na pytanie o to, na ile i w jaki sposób przedsiębiorstwa społeczne są gotowe do włączenia się w procesy tzw. zielonej transformacji; identyfikacja czynników i barier w tym zakresie, w szczególności w zakresie edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego; określenie potencjalnych strategii i praktycznych przykładów włączenia rozwiązań opartych na naturze i eko-obywatelstwa do programów nauczania na kierunkach związanych z ekonomią społeczną. Ustalenia badawcze poczynione w warstwie teoretyczno-metodologicznej znajdą swoje odzwierciedlenie w warstwie aplikacyjnej poprzez przygotowanie rekomendacji i innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, wykorzystujących potencjał NBS w sektorze ekonomii społecznej. NBS to rozwiązania, które są opłacalne (wydajne ekonomicznie), dostarczają równocześnie korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, a także wspierają adaptację do zmian klimatu.

Konsorcjum projektowe:

Projekt opiera się na założeniu, że skuteczne podejście do przezwyciężenia wyzwań w obszarze zielonej transformacji i udziału przedsiębiorstw społecznych w tym procesie może być reprezentowane przez metodologię opartą na międzysektorowym procesie współpracy. Projekt realizowany jest zatem przez multidyscyplinarne konsorcjum złożone z 7 partnerów z 5 różnych krajów europejskich, którzy wnoszą do projektu komplementarne kompetencje i doświadczenie w dziedzinie ekonomii społecznej i NBS, reprezentując różne sektory (szkolnictwo wyższe, badania naukowe, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju, ośrodek wsparcia ekonomii społecznej). W skład konsorcjum wchodzą:

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (lider),
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • University of Macedonia (Grecja),
 • University of Zagreb (Chorwacja),
 • HUB21 / Stimmuli for Social Change (Grecja),
 • SYNTHESIS Center for Research and Education (Cypr),
 • ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável (Portugalia).

Zespół projektowy z ramienia UP tworzą pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych:

 • dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP (kierownik projektu 12.2022-02.2024),
 • dr Wojciech Maciejewski (kierownik projektu 03.2024-06.2025),
 • dr Marta Czyżewska,
 • dr Iwona Lupa-Wójcik.

Czas trwania projektu: 01.12.2022 - 30.06.2025.

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA220-HED-000087149

Strona projektu: https://www.segoesgreen.eu/

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Strategic Partnerships