dr Renata Śliwa, prof. UP

Doktor w dziedzinie nauk społecznych; dyscyplina ekonomia i finanse.
Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Badania naukowe prowadzone w obszarze teorii regulacji gospodarki – sektory infrastrukturalne, ewolucja myśli ekonomicznej, nowa ekonomia instytucjonalna; ordoliberalizmu; idei ekonomii społecznej; procesów transformacji i struktur gospodarczych w Polsce

Zajęcia: Ekonomia, Współczesna myśl ekonomiczna, Teoria wyboru publicznego, System ubezpieczeń społecznych w Polsce, Polityka społeczna, Polityka i instytucje rynku pracy, Economic trasformation in Poland, Institutional, economic and legal foundation of the European Union.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

Renata Śliwa, Deregulacja sektora telekomunikacyjnego, CeDeWu, Warszawa 2020.

Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko, red. J. Pach, W. Maciejewski, R. Śliwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019.

• Marta Lulewicz, Renata Śliwa, Zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych, [w:] Radomska E., Pach J., Nowak P., Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna. W kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021.
• Renata Śliwa, Rozwój ekonomii społecznej wobec współczesnych problemów gospodarczych, w: „Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – innowacje – środowisko”, red. J. Pach, M. Czyżewska, K. Sala, Wyd. UP w Krakowie, 2020.
• Renata Śliwa, Nowa ekonomia instytucjonalna a rozwój ekonomii społecznej w: „Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko”, red. J. Pach, W. Maciejewski, R. Śliwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019, s. 35-48.
• Renata Śliwa, Towards the maturity of ICT regulation - integrated regulation, Economic Review 2019, vol. 48, issue. 2, s. 179-194.
• Renata Śliwa, Konstytucja gospodarcza Waltera Euckena, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia, nr 379(17)/2019, s. 109-126.
• Renata Śliwa, Governance of Industrie 4.0. Contribution to discussion, International Scientific Journal "Industry 4.0", Year III, issue 2/2018, s. 105-108.
• Renata Śliwa, Piotr Waląg, Ład gospodarczy – ustrój gospodarczy oparty na konkurencji, w: Ekonomia przyszłości: państwo efektywne a sprawiedliwe?”, red. S. Lis, A. Prusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018, s. 319-329
• Renata Śliwa, Ekonomia społeczna wobec kryzysu rynku i państwa, w: Ekonomia Społeczna – między rynkiem, państwem a obywatelami, red. J. Pach, D. Murzyn, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, s. 64-76.
• Renata Śliwa, Ocena Skutków Regulacji wobec reform procesu decyzyjnego w UE wprowadzanych traktatem lizbońskim, Politeja 2018, nr 54, s. 301-311.
• Renata Śliwa, Edukacja na rzecz stabilności gospodarczej, Tarnowski Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznych 2017, nr 1, s. 46-57.
• Renata Śliwa, Renata Żaba-Nieroda, Ocena Skutków Regulacji jako element procesu regulacyjnego, Rocznik Administracji Publicznej. 2017 (3), s. 364-379.
• Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Renata Śliwa, Zarys problematyki ekonomii społecznej jako propozycji podejścia do wzmacniania dobrobytu gospodarczego, Przedsiębiorczość-Edukacja 2017, vol. 13, s. 340-351.
• Renata Śliwa, Piotr Waląg, Deindustrializacja i reindustrializacja w krajach rozwijających się. Przyczynek do badań nad konwergencją realną Polski, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 52 (4/2017), s. 121-135.
• R. Śliwa, M. Dąbrowa, Rola dojrzałości reżimu regulacyjnego w deregulowaniu sektora na przykładzie łączności elektronicznej, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 8/2016.
• R. Śliwa, P. Waląg, S. Tabor, Ewolucja struktur produkcji i zatrudnienia w gospodarkach rynkowych. Wnioski do Polski, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 2016, 30(3).
• R. Żaba-Nieroda, R. Śliwa, Rola i znaczenie planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society” 2016, 30(1).
• R. Śliwa, R. Żaba-Nieroda, Organiczność a konstruktywizm polityki lokalnej, „214 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, 2016, XVII, s. 46-58.
• R. Śliwa, P. Waląg, An outline of the idea of land taxation, “The Malopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection”, vol. 32, iss. 4, December 2016, p. 13-22.
• R. Śliwa, M. Dąbrowa, Regulacje komunikacji elektronicznej – antyefektywnościowa interwencja państwa czy probodźcowy mechanizm stymulujący?; w: Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Redakcja: J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016.

2018 – 2022: Zintegrowane programy kształcenia (moduł przedsiębiorczość – przygotowanie do biznesu), Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP; współwykonawca;

2018-2021: projekt na Studia dualne dla kierunku Ekonomia społeczna, studia drugiego stopnia pt. Ekonomia społeczna - praktyczna, potrzebna i atrakcyjna; ekspert programowy, kierownik projektu;

2016 – 2019: projekt Jean Monnet Module pt. National Public Administration and European Integration; współwykonawca