dr Paulina Szyja

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

2007: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe, magister;
2008: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
studia podyplomowe: Ekonomika i Zarządzanie Firmą
2012: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów,
doktor nauk ekonomicznych,

Certyfikaty:
Księgowy – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Specjalista ds. Rachunkowości – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Członkostwo:
1. Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
2. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Krakowie
4. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział okręgowy w Krakowie

Zainteresowania naukowe: polityka gospodarcza, ekonomia rozwoju, ekonomia ochrony środowiska, zrównoważony i trwały rozwój, zielona gospodarka, bezpieczeństwo ekologiczne, polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zajęcia: międzynarodowe stosunki gospodarcze, organizacje i zarządzanie, międzynarodowa ochrona środowiska, bezpieczeństwo ekologiczne, polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, zielona gospodarka.

- IV.2018: Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Pedagogiczny, Erasmus +.
- II 2016 : National University of Singapore, Energy Studies Institute.
- IX/X 2015: The Budapest University of Technology and Economics (BME), The Department of Environmental Economics (w ramach programu Pioneers into Practices).
- 2013: Lifelong Learning Programm ERASMUS: Otto-Suhr-Institute Freie Universität Berlin.

Harnessing the potential of the social economy towards a green transformation through the establishment of Socially
Driven Green Labs within Universities, Erasmus +, KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education, Form ID KA220-HED-81C2963A D

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- K. Kowalska, P. Szyja: Eco-innovations in Network Relationships of Enterprises for a Low-carbon Economy. W: Hradec Economic Days : proceedings of the internationalonal scientific conference Hradec Economic Days 2020, April 2-3, 2020, Hradec Králové, Czech Republic / ed. by Pavel Jedlička, Petra Marešová, Krzysztof Firlej, Ivan Soukal,Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2020, Hradec Economic Days ; Vol. 10 (1), S. 362-372.
- P. Szyja: Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi - studium przypadku COVID-19, „Rocznik Administracji Publicznej”,2020, nr 6, s. 267-281.
- W. Maciejewski. P. Szyja: Kształcenie praktyczne w uczelniach wyższych w ocenie studentów kierunku ekonomia społeczna. „Przedsiębiorczość – Edukacja”, 2020, Vol. 16, nr 2, s. 128-140.
- P. Szyja: Transition to a Green Economy: Programming for a Low-Carbon Economy at the Voivodeship Level [w:] Karolina Daszyńska-Żygadło Agnieszka Bem · Bożena Ryszawska Erika Jáki · Taťána Hajdíková Editors, „Finance and Sustainability: Proceedings from the 2nd Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2018”, Springer, Cham 2020, s. 89-102.
- P. Szyja: The role of the state and the market in the development of energy efficiency, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2019, nr 378, s.60-78.
- P. Szyja: Green Cities in Asia - case studies. “Ekonomia i środowisko”, 2019, nr 2, s. 117-131.
- P. Szyja: Ecological Aspects of the Economic Recovery in the European Union After Real Economy Crisis 2008-2010, “Studia i Prace WNEiZ US”, nr 51/1 2018, “Problemy współczesnej ekonomii”, Tom 1, Szczecin 2018, s.123-134 .
- P. Szyja: Proekologiczne inwestycje w Tianjin – kooperacja Singapuru i Chin. “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu- Finanse I rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju”, 2018, Nr 532, s. 377-389.
- P. Szyja, The role of the concept of sustainable development and its indicators in a study on the progress of the new UN goals, “Economic and Environmental Studies”, Vol. 18, No 1 (45/2018), 403-426.
- P. Szyja, Rola usług w wymianie międzynarodowej na przykładzie Singapuru, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 2017, Vol. 31, No 1, s. 108-123.
- P. Szyja, The role of resources in shaping economic development – a case study , „Ekonomia i środowisko” (Economics and Environment), nr 1(60), 2017, s. 104-114.
- P. Szyja, Zagadnienie ekonomii umiaru w kontekście rozważań terminologicznych i praktycznych, związanych z gospodarką okrężną i zieloną gospodarką, [w:] „Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy paradygmat G. W. Kołodko”, (red.) J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja, PWN, Warszawa 2016, s. 173-186.
- P. Szyja, The Role of the State in Creating a Green Economy, “Oeconomia Copernicana”, 2016, z. 7, nr 2, s. 207-222.
- P. Szyja, Kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2016, nr 437,s. 447-463;
- P. Szyja, Energy efficiency in the European Union and in Poland, ,,Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 2016, t. 1, nr 44, s. 267-277.
- P. Szyja, Istota, zakres i praktyka kształtowania gospodarki okrężnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna, (red.) A. Becla, K. Kociszewski, 2016, nr 453, s. 131-141.
- P. Szyja, Gospodarka wodna w Singapurze. „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, 2016, nr 3 (44), s. 93-100.

- P. Szyja, K. Rosiek, D. Michalak: Gospodarka niskoemisyjna - gospodarka cyrkularna - zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
- P. Szyja: Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Difin, Warszawa 2020.

- "Students in climate action Climate Change Education for a better future”, nr projektu: 2020-1-PL01-KA201-081957, finansowany przez Unię Europejską w ramach program Erasmus+, KA201, Strategic Partnerships for school education, Cooperation for innovation, 2021-2023, kierownik projektu;

- "Bezpieczeństwo ekologiczne - praktyka kształtowania”. Numer projektu: BN.610-117/PBU/2020. Projekt finansowany w ramach badań naukowych, Uniwersytet pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2020-2021, kierownik projektu

- „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel”, nr projektu POWR.03.01.00-00-U075/17-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2020, wykonawca projektu.

- „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2022, wykonawca projektu.