prof. dr hab. Piotr Tusiński

Profesor nadzwyczajny
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Teorii i Filozofii Prawa

Dorobek naukowy w zakresie zagadnień najnowszej historii Polski obejmujący aspekty dziejów politycznych, dziejów kultury i kultury politycznej, historii regionu radomskiego oraz w zakresie zagadnień historii polskiego parlamentaryzmu (aspekty prawno-ustrojowe) i ustroju politycznego państwa okresu II RP. W dyscyplinie prawa dogmatycznego dorobek obejmuje problematykę zasad prawa administracyjnego oraz ustroju samorządu terytorialnego. Autor: 5 monografii własnych; 15 rozdziałów w monografiach zbiorowych; 42 artukułów w czasopismach naukowych; kilku recenzji w czasopismach naukowych; licznych publikacji dydaktycznych i popularnonaukowych; redaktor kilku monografii zbiorowych; autor opracowań źródłowych.

Historia – UMCS 1980;
Prawo – UMCS 1999;
Staż: Univestita degli Studi Urbino 1986.

1) Członek Radomskiego Towarzystwa Naukowego;
2) Członek Kolegium Redakcyjnego “Radomskiego Rocznika Humanistycznego” wydawanego przez Zespół Naukowy do Badań

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Udział parlamentu II Rzeczypospolitej w powoływaniu I inwestyturze rządu w latach 1919-1939. Prawo I praktyka ustrojowa;
- Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1922, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019, ss. 236 [ISBN 978-83-7666-600-6];
- Katalog i treść zasad prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, pod red. Mariana Zdyba i Jerzego Stelmasiaka, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 133-213 [ISBN: 978-83-8187-273-7];
- Skazani sądownie uczestnicy radomskiego Czerwca’76. Próba portretu zbiorowego, [w:] Miasta buntu w imperium sowieckim. Konteksty radomskiego Czerwca 1976 roku, pod red. Arkadiusza Kutkowskiego i Sebastiana Piątkowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie, Lublin – Warszawa 2020, s. 9 – 66 [ISBN 978-83-8098-872-9]

1) Katalog i treść zasad prawa administracyjnego, w: Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, pod red. Mariana Zdyba i Jerzego Stelmasiaka, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 133-213;
2) Skazani sądownie uczestnicy radomskiego Czerwca’76. Próba portretu zbiorowego, w: Miasta buntu w imperium sowieckim. Konteksty radomskiego Czerwca 1976 roku, pod red. Arkadiusza Kutkowskiego i Sebastiana Piątkowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie, Lublin – Warszawa 2020, s. 9 – 66;
3) Procedury ustawodawcze w pierwszym sejmie odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (1919–1922). Regulacja prawna i praktyka parlamentarna, „Przegląd Sejmowy” 2018 [nr] 6, s. 159–193;
4) Pozaustawodawcze procedury parlamentarne w pierwszym sejmie odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (1919–1922). Regulacja prawna i praktyka parlamentarna, „Przegląd Sejmowy” 2019 [nr] 2, s. 123–159;
5) „Ministrowie prezydenccy” w rządach II Rzeczypospolitej Polskiej. Regulacja prawna i praktyka ustrojowa, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVIII (2021) No 3, s. 153-192;
6) W druku w “Roczniku Administracji Publicznej” w UP (po recenzjach) - Kontrola parlamentarna rządu w systemach ustrojowych II Rzeczypospolitej w dyskursie polskiej doktryny przedwojennej i współczesnej.

- Procedury ustawodawcze w pierwszym sejmie odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (1919–1922). Regulacja prawna i praktyka parlamentarna, „Przegląd Sejmowy” 2018 [nr] 6, s. 159–193 [ISSN 1230-5502];
- Pozaustawodawcze procedury parlamentarne w pierwszym sejmie odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (1919–1922). Regulacja prawna i praktyka parlamentarna, „Przegląd Sejmowy” 2019 [nr] 2, s. 123–159 [ISSN 1230-5502]

1) Monografia popularnonaukowa: Republika Radomska” w listopadzie 1918 roku, [wyd. 2], Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, Radom 2018, ss. 78;
2) Radomscy przewodnicy na szlakach ku niepodległości. Sylwetki lokalnych przywódców z roku 1918, w: Radomian drogi do niepodległej, pod red. Dariusza Kupisza, Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia, Miejska Biblioteka Publiczna im. J.A. i A.S. Załuskich w Radomiu, Radom 2018, s. 73–122.